تکنولوژی به کار رفته : wordpress،php،css,js

مدت زمان اجرا : 30روز

کارفرما : جناب آقای علی نوایی

آدرس سایت : alinavaee.com