تکنولوژی به کار رفته : wordpress،php،css,js

مدت زمان اجرا : 30روز

کارفرما : جناب آقای محمدرضا رضایی

آدرس سایت : shiva.ac