تکنولوژی به کار رفته : wordpress،php،css,js

مدت زمان اجرا : 45روز

کارفرما : گنگره ملی شهدا

آدرس سایت : basetaregan.ir